Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb realizowania usług w sklepie internetowym, a mianowicie: zawierania umów (sprzedaży) z klientami, w tym z konsumentami, oraz ich wykonywania, prawa i obowiązki stron (sprzedawcy – sklepu oraz nabywcy – klienta), zasady i tryb odstąpienia od umowy, zwrotu towarów i postępowania reklamacyjnego.

 

Wstęp


 

Sklep internetowy CIBA Cosmetics dostępny pod adresem hurtownia.cibacosmetics.pl jest własnością RIPPOSTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dalej jako RIPPOSTA lub Spółka); adres: ul. Skrzetuskiego 6/16, 92 – 432 Łódź; NIP: 7282794410; REGON: 101649484 (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473229).

Administratorem danych osobowych jest RIPPOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

Oferta


 

RIPPOSTA prowadzi sprzedaż towarów oraz oferuje liczne usługi z branży kosmetyczno-medycznej poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem hurtownia.cibacosmetics.pl

Kupującym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Spółka nie różnicuje oferty w zależności od powyższego, jak również od tego, czy kupujący nabywa towary w detalu lub hurtowo.

Wszystkie towary oferowane przez RIPPOSTA są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały dopuszczone do obrotu na rynek Polski legalnie.

W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

Wszystkie ceny towarów oferowanych przez RIPPOSTA, w tym również te na stronach internetowych Spółki, są podawane w walucie polskiej: polski złoty (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym również podatek VAT.

Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar zgodnie z zamówieniem.

Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które uzależnione są od sposobu jej realizacji.

Na wszystkie zamówione towary (w tym również w sklepie internetowym) wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971, § 12 ust. 1), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca (klient) otrzymuje wyłącznie podpisany przez sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy nabywca, będący osobą fizyczną, składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tegoż nabywcę, domniemywać się będzie, iż zakup jest dokonywany przez niego w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

 

Obowiązki Sprzedawcy


 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej (w pkt 3);
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 7. sposobie i terminie zapłaty;
 8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
 10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 11. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z przepisami;
 12. braku prawa odstąpienia od umowy w przypadkach prawem przewidzianych lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 15. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 17. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony –sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o których mowa powyżej utrwalone na papierze lub, jeśli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

 

Składanie Zamówień


 

Zamówienie w RIPPOSTA można złożyć w następujący sposób:

 • za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej dostępnej pod adresem hurtownia.cibacosmetics.pl). Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia (przyciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie”) w koszyku sklepu internetowego automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji;
 • pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: hurtownia@cibacosmetics.pl; takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika Spółki za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie;
 • telefonicznie pod numerem: +48 506 198 809
 • osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul.Skrzetuskiego 6 m. 16, 92-432 Łódź.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia. Złożenie zamówienia przez system sklepu internetowego gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu 5 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta. W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru w sklepie Spółki.

W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru w magazynie). W takim przypadku klient zostanie o tym powiadomiony w terminie i sposobie właściwym jak dla przyjęcia zamówienia.

W przypadku wyboru przez klienta opcji wysyłki towaru, umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. W przypadku odbioru towaru w sklepie Spółki umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury VAT lub paragonu przez sprzedawcę.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje utworzenie czasowej rezerwacji towaru dla klienta.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 5 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 14.00 danego dnia). Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym klienta.

UWAGA: WCIŚNIĘCIE PRZEZ KONSUMENTA KLAWISZA „ZAMÓWIENIE” LUB „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” POCIĄGA ZA SOBĄ OBOWIĄZEK ZAPŁATY.

 

Dostarczenie Towaru


 

Zamówione towary dostarczane są na terenie Polski w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:

 • przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania przesyłki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.
 • zamówione towary można też odebrać w sklepie Spółki (pod adresem: ul. Skrzetuskiego 6/16  92-432  Łódź).

Sposób Płatności i Koszty Przesyłki


 

Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

 • za pobraniem – płatne kurierowi przy odbiorze towaru;
 • przedpłatą na konto (faktura proforma);
 • gotówką przy odbiorze.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości lub w dużej ilości RIPPOSTA zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki. O tym, czy towar podlega specjalnemu zamówieniu, czy jest znacznej wartości lub w dużej ilości, klient zostanie niezwłocznie poinformowany, nie później niż w terminie i sposobie właściwym jak dla przyjęcia zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Odstąpienie Od Umowy


 

Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od tej umowy odstąpić w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy bez podawania przyczyn, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy przed upływem tego terminu odpowiedniego oświadczenia (INFORMACJE I FORMULARZ W ZAŁĄCZENIU NA KOŃCU REGULAMINU). W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami.

UWAGA:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do ściśle określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta umów.

Zgodnie z art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5).

UWAGAINFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, W TYM:

 • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
 • prawo odstąpienia od umowy
 • skutki odstąpienia od umowy
 • instrukcja wypełniania:
 • wzór formularza odstąpienia od umowy

ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU REGULAMINU.

 

Wady Rzeczy


 

Jeśli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną, sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta (tzw. Rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli te istniały w chwili przejścia na klienta lub wynikały z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy (produktu) z umową sprzedaży, w szczególności gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została wydana klientowi w stanie niezupełnym.

Sprzedana rzecz ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Jeżeli klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się także publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, a także osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanej rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczy wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (tzw. wada prawna). W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie. Gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy klientem jest konsument. Jednak sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem klienta będącego konsumentem za to, że sprzedana rzecz nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał, ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać, albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

Uprawnienia Klienta


 

Klient ma możliwość skorzystania z następujących (grup) uprawnień:

 • obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy
 • naprawa lub wymiana rzeczy

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych rzeczy tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do rzeczy posiadających wady.

Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie rzeczy wadliwej do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 • 1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania rzeczy

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanej rzeczy w tej samej chwili. Jeżeli klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanej rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta.

 • 2 lata odpowiedzialności sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

Reklamacja


  

Reklamację klient zgłasza sprzedawcy. W reklamacji należy wskazać:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności lub wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
 • dane kontaktowe składającego reklamację.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z niezgodności rzeczy z umową albo rękojmi niezbędne będzie dostarczenie rzeczy sprzedawcy, klient może zostać poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie rzeczy na koszt sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności lub wady, rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli klient wyznaczył sprzedawcy termin na ustosunkowanie się do reklamacji, domniemanie uznania żądania za uzasadnione zostało dodatkowo rozciągnięte na żądanie obniżenia ceny – jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny klient powinien wyznaczyć sprzedawcy termin na ich zwrot.

Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwa rzecz została zamontowana, klient może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Jednakże sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanej rzeczy. Jeżeli klientem jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania. Jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanej rzeczy albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanej rzeczy.

Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono do miejsca, w którym rzecz została wydana klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

W przypadku innych kosztów poniesionych przez klienta w związku z reklamacją, klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Dane Osobowe


  

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta jedynie w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe klienta będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

 

Postanowienia Końcowe


 

 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Klient składając zamówienie zgadza się na wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktów.

Ceny ustalane są na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Spółki.

Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami brutto.

 

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać:

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.


 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

WZÓR FORMULARZA UMOWY -> TUTAJ POBIERZ

WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY 

TEKST USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014R. O PRAWACH KONSUMENTA -> TUTAJ POBIERZ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl